e-code.sk

…education for continuous development

Bridging Barriers

Logo Erasmus+

Pre viac informácií o projekte Bridging Barriers navštívte https://www.bridgingbarriers.eu/sk/.

Bridging Barriers je dvojročný projekt financovaný v rámci Erasmus +, ktorý spája výskumných pracovníkov, učiteľov a poskytovateľov kurzov z Rakúska, Talianska, Slovenska a Švajčiarska pre vyvinutie maticu kompetencií, ďalšie učebné osnovy a pilotný kurz pre učiteľov základného vzdelávania dospelých s cieľom zvýšiť proces profesionalizácie pedagógov v tejto oblasti vzdelávania dospelých.

Základné vzdelávanie dospelých (ABE) je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania dospelých a umožňuje dospelým zlepšovať svoje základné zručnosti v čítaní, písaní, výpočte, ako aj v používaní IT v profesionálnom a každodennom živote. Okrem toho ABE podporuje migrantov, ktorí získali len základné vzdelanie pred odchodom zo svojej krajiny, pre nadobudnutie nových skúseností v používaní jazyka prijímajúcej krajiny.

Základné vzdelávanie dospelých je organizované rôznymi spôsobmi v celej Európe, odrážajúc rôzne historické cesty, inštitucionálne prostredia a politiky. Učitelia v základnom vzdelávaní dospelých vstúpili do tejto oblasti na základe rôznorodého súboru vzdelania a skúseností. Programy, ktoré pripravujú pedagógov na výučbu kurzov základného vzdelávania dospelých, sa medzi krajinami veľmi líšia. Kompetencie rozhodujúce pre úspešnú pomoc dospelým pri získavaní základných zručností zvyčajne nie sú opísané systematicky. Základné vzdelávanie dospelých je organizované rôznymi spôsobmi v celej Európe, odrážajúc rôzne historické cesty, inštitucionálne prostredia a politiky. Učitelia v základnom vzdelávaní dospelých vstúpili do tejto oblasti na základe rôznorodého súboru vzdelania a skúseností. Programy, ktoré pripravujú pedagógov na výučbu kurzov základného vzdelávania dospelých, sa medzi krajinami veľmi líšia. Kompetencie rozhodujúce pre úspešnú pomoc dospelým pri získavaní základných zručností zvyčajne nie sú opísané systematicky.

Ciele projektu

Cieľom projektu Bridging Barrier je prispieť k profesionalite a profesionalizácii učiteľov v oblasti základného vzdelávania dospelých v Európe vývojom nových prístupov na zviditeľnenie a systematizáciu špecifických zručností a schopností uplatňovaných v základnom vzdelávaní dospelých.

Medzi hlavné výstupy projektu patria:

  • Vytvorenie matice kompetencií pre kompetencie používané pri poskytovaní základného vzdelávania dospelých, uplatňovanie overených prístupov (VQTS) v oblasti s cieľom obohatiť viditeľnosť a systematizáciu kompetencií pedagógov.
  • Rozvíjanie odbornej prípravy (učebných osnov, metodológie, dizajn a materiály) pre pedagógov v ABE.
  • Podpora rozvoja európskeho profilu ABE a zlepšenie spolupráce medzi učiteľmi v tejto oblasti.

Pre viac informácií o projekte Bridging Barriers navštívte https://www.bridgingbarriers.eu/sk/.