e-code.sk

…education for continuous development

Projekt CATALYSE – druhé online stretnutie partnerov projektu

| 0 comments

Dňa 13. apríla 2021 sme sa zúčastnili druhého online stretnutia partnerov projektu CATALYSE.

Hlavnými bodmi programu zúčastnili druhého online stretnutia partnerov projektu boli:

  • Prehľad tém projektu.
  • Revízia rozpočtu a finančná správa.
  • Prehľad intelektuálnych výstupov.
  • Stratégia šírenia.
  • Stratégia riadenia kvality a hodnotenia vplyvu.
  • Multiplikačné podujatia.
  • Vzdelávacie aktivity projektu

Pre viac informácií o projekte CATALYSE navštívte https://www.catalyseproject.eu/.

Logo Erasmus+ left
Community Action to Activate Learning your Social Enterprise / CATALYSE / 2020-1-UK01-KA204-079149

Obsah tohto dokumentu neodráža oficiálne stanovisko Európskej únie. Za informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente zodpovedá výlučne autor (autori). Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

Leave a Reply

Required fields are marked *.