e-code.sk

…education for continuous development

Projekt SMARTIES úspešne spustený

| 0 comments

S radosťou vám oznamujeme, že v októbri 2019 sa v Budapešti uskutočnilo otváracie stretnutie projektu Smart Skills Development (SMARTIES) čím boli oficiálne odštartované aktivity nášho nového projektu Erasmus+. Projekt je zameraný na vzdelávanie dospelých v oblasti realizácie inteligentných miest (smart cities).

Pre viac informácií o projekte SMARTIES navštívte http://smarties.e-code.sk.

Prvé medzinárodné stretnutie partnerov projektu SMARTIES sa uskutočnilo v dňoch 3. a 4. októbra 2019 v Budapešti na pôde nášho partnera z Maďarskej republiky (Technická univerzita v Budapešti). Aj keď je projekt koordinovanú našou organizáciou, ako miesta stretnutia bola vybraná Budapešť, keďže doprava partnerov do Budapešti bola omnoho jednoduchšia než do Krupiny. Navyše niektorí z partnerov cestovali z iných a na iné akcie kde im Budapešť ako prestupné miesto uľahčilo organizáciu ich činnosti.

Aj keď samotné aktivity projektu sa začali realizovať už v septembri 2019, tieto spočívali hlavne v prípravných prácach – vytvorenie dokumentov pre manažovanie projektu, adaptácia GANTT diagramu pre skrátené obdobie realizácie projektu (v porovnaní s prihláškou), príprava partnerských zmlúv, oboznámenie sa s úlohami v projekte, príprava webstránky projektu. Na samotnom otváracom stretnutí sa partneri projektu detailne venovali už vytvoreným materiálom a tiež novým úlohám. Tie najdôležitejšie sú zhrnuté v nasledujúcich bodoch:

  • Predstavenie partnerov.
  • Detailné predstavenie projektu vrátane úloh partnerov a harmonogramu.
  • Prieskum vzdelávacích potrieb (IO1 Survey of Needs).
  • Tvorba vzdelávacích osnov (IO2 Curriculum Development).
  • Tvorba vzdelávacích materiálov (IO3 Course Materials Development).
  • Manažment projektu, pravidlá komunikácie, pravidlá monitorovania aktivít projektu.
  • Predstavenie webstránky projektu a úlohy pre projektových partnerov v rámci vytvorenia multilinguálnej verzie webstránky.
  • Plán šírenia výsledkov projektu.

Okrem predstavenia projektu zo strany koordinátora projektu, projektoví partneri sa tiež aktívne zapojili ich vlastnými prezentáciami úloh, ktoré im boli zverné, keďže každý z partnerov je zodpovedný za niektorý z intelektuálnych výstupov projektu respektíve šírenie výsledkov projektu a jeho udržateľnosť. Výsledky stretnutia sú k dispozícii v dokumente „Minutes of the Kick-off Meeting,“ ktorý bol po ukončení stretnutia spracovaný koordinátorom projektu a distribuovaný medzi partnerov.

Logo Erasmus+ left
Smart Skills Development / SMARTIES / 2019-1-SK01-KA204-060691

Obsah tohto dokumentu neodráža oficiálne stanovisko Európskej únie. Za informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente zodpovedá výlučne autor (autori). Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

Leave a Reply

Required fields are marked *.