e-code.sk

…education for continuous development

Úspešný štart projektu Bridging Barriers

| 0 comments

Realizácia nášho nového Erasmus+ projektu sa začala úvodným stretnutím partnerov projektu, ktoré sa uskutočnilo vo Viedni. Projekt je realizovaný ako strategické partnerstvo v oblasti vzdelávania dospelých. Úvodné stretnutie projektu Bridging Barriers sa konalo 24. a 25. októbra 2019.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia koordinátora projektu (3s – Rakúsko) a štyri európske organizície zapojené v oblasti základného vzdelávania dospelých (Isop – Rakúsko, Il mondo nella città – Taliansko, e-code – Slovensko a SVEB – Švajčiarsko). Účelom úvodného stretnutia bolo presne načrtnúť nadchádzajúce aktivity projektu, ich časový harmonogram a povinnosti každého partnera.

Prvý deň, po prezentácii partnerov, bol partnerom prezentovaný VQTS systém (transformačný systém odborného vzdelávania) vhodný pre popis kompetencií vzdelávateľa dospelých. Okrem toho partneri diskutovali o pracovnom pláne na ďalšie dva roky.

Na druhý deň sa pozornosť zamerala na administratívne úlohy partnerov a povinnosti pri podávaní správ, ako aj na to, ako by partnerské organizácie mali uplatňovať prístup VQTS pri nadchádzajúcich úlohách projektu Bridging Barriers.

Všetci partneri sa aktívne zúčastnili na stretnutí a prispeli k definovaniu činností, ktoré sú potrebné na dosiahnutie troch intelektuálnych výstupov projektu:

  • Matica kompetencií zameraná na zručnosti, používané učiteľmi pri poskytovaní základného vzdelávania dospelých a pri uplatňovaní osved- čených prístupov (VQTS) v tejto oblasti.
  • Učebný plán pre učiteľov zameraný na ich zruč- nosti pri pomoci študentom v prekonávaní prekážok v učení.
  • Príručka podporujúca implementáciu kurzov odbornej prípravy podľa vzoru vypracovaných učebných osnov.

Pre viac informácií o projekte Bridging Barriers navštívte http://www.bridgingbarriers.eu/.

Logo Erasmus+
Rozvoj kompetencií na špičkovej úrovni pre pedagógov v oblasti základného vzdelávania dospelých v Európe / Bridging Barriers / 2019-1-AT01-KA204-051476

Obsah tohto dokumentu neodráža oficiálne stanovisko Európskej únie. Za informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente zodpovedá výlučne autor (autori). Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

Leave a Reply

Required fields are marked *.