e-code.sk

…education for continuous development

Prieskum potrieb cieľových skupín v rámci projektu SMARTIES

| 0 comments

Tím projektu SMARTIES úspešne dokončil práce na prieskume potrieb cieľových skupín v rámci projektu.Potreby SMART riešení v rámci miest a obcí boli súčasťou medzinárodného prieskumu vo všetkých partnerských krajinách projektu, t.j. na Slovensku, v Maďarsku, Dánsku, Taliansku a v Litve. Záverečná správa z priekumu potrieb je zároveň prvým intelektuálnym výstupom projektu, na ktorého základe za začali práce na tvorbe kurikula pre SMART mestá. PDF verzia záverečnej správy z prieskumu potrieb je k dispozícii na stiahnutie v anglickom jazyku na nasledujúcej linke.

Logo Erasmus+ left
Smart Skills Development / SMARTIES / 2019-1-SK01-KA204-060691

Obsah tohto dokumentu neodráža oficiálne stanovisko Európskej únie. Za informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente zodpovedá výlučne autor (autori). Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

Leave a Reply

Required fields are marked *.